Karakteristikat Personale

Published: 2021-06-29 06:31:34
essay essay

Category: Business

Type of paper: Essay

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Hey! We can write a custom essay for you.

All possible types of assignments. Written by academics

GET MY ESSAY
Karakteristikat personale Shume dakordDakord Disi dakordAspak dakordNevoja për Arritje / SuksesUnë dua të  realizoj me përsosmëri në çdo gjë që bëj. [pic 1]Unë gjithmonë përpiqem për të mësuar nga dështimet e mia.Vetë-Mjaftueshmëria / LiriaUnë preferoj të  jem shefi i vetes time Unë preferoj të marr vendime  i vetëm  dhe të kem lirinë për të ndërmarrë të veprime kur e shikoj të nevojshme[pic 2]Dykuptimësia Toleranca / Rezistenca ndaj stresitUnë jam shumë më pak efektive në situata stresuese. Unë jam mjaft i qetë në situata të vështiraVetë-Besimi / EntuziazmiPër mua çdo gjë është e mundur në qoftë se unë besoj se unë mund ta bëjë këtë.Kur marr përsipër  një projekt unë kam besim se do të kryej atë me sukses.[pic 3]Krijimtar / novatorUnë jam gjithmonë i gatshëm për të nisur projektin e ri.Unë jam mjaft kurioz dhe unë jam gjithnjë në kërkim të zbulimit.[pic 4]Pika e KontrollitSipas meje, është e mundur për të ndikuar mbi  fatin.Rezultati i veprimeve të mia të varet nga performanca tim.[pic 5]Prirja ndaj rriskutUnë jam i gatëshëm për të investuar një shumë të kapitalit tim për të kapur  një mundësi të re  biznesi Për mua, plani më i mirë i mundshëm është ai që është pa rrezik. Unë besoj që një rrisk i lartë lidhet me shpërblime të larta [pic 6][pic 7]Konstrukti

Warning! This essay is not original. Get 100% unique essay within 45 seconds!

GET UNIQUE ESSAY

We can write your paper just for 11.99$

i want to copy...

This essay has been submitted by a student and contain not unique content

People also read