Ljik Askli

Published: 2021-06-29 06:45:45
essay essay

Category: Social Issues

Type of paper: Essay

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Hey! We can write a custom essay for you.

All possible types of assignments. Written by academics

GET MY ESSAY
Poštovani,

Obraćam Vam se sa molbom da me, kada se za to ukaže mogućnost, primite u radni odnos u Vašu Radnu jedinicu.

O sebi dajem sledeće podatke:
Zovem se kdsa;lkj. Rodjena sam 30..09.123godine u Pilu, od oca Lllka, radnika i majke Svmmmne (Ćiić), radnice.
Srednju školu sam završila 2003/2004 godine. Maturski rad sam radila na temu: RAČUN PRIHODAONSKIH USLUGA za koji sam ocenjena ocenom odličan 5. Takodje sam završila u Beogradu. Diplomirala sam 2007 sa temom: ANALIZA OKRUŽENJA POŠTANSKOG SISTEMA PRIMENOM MATRICE ŠANSE-OPASNOSTI i ocenjena ocenom 10.
Od jezika dobro govorim engleski, a odlično poznajem rad na računaru. S obzirom na to da sam u toku školovanja obavljala redovnu praksu u pošti Beograd 12, a uz dobro poznavanje teorije - propisa iz PT struke, smatram da sam osposobljena za samostalno obavljanje šalterskog poslovanja u pošti. Radno iskustvo sam sticala i u TelD. počev od aprila 20godine do januara 2010 godine, gde sam radila na poslovima pružanja informacija i rešavanja reklamacija korisnika .D.

Nadam se da ćete moju molbu uzeti u razmatranje prilikom novog prijema šalterskih radnika za rad u Vašoj RJ, imajući u vidu moju stručnu školsku spremu, kao i veliku želju da budem savestan i dobar radnik Vaše RJ.

Poštovani,

Warning! This essay is not original. Get 100% unique essay within 45 seconds!

GET UNIQUE ESSAY

We can write your paper just for 11.99$

i want to copy...

This essay has been submitted by a student and contain not unique content

People also read