Mga Sanhi Ng Paninilaw Ng Ngipin at Ang Mga Implikasyon Nito Sa Sosyal, Emosyonal, at Pisikal Na Aspeto Ng Buhay Ng Mga Piling Estudyante Sa Ceu Makati Gp

Published: 2021-06-29 06:45:15
essay essay

Category: Science

Type of paper: Essay

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Hey! We can write a custom essay for you.

All possible types of assignments. Written by academics

GET MY ESSAY
MGA SANHI NG PANINILAW NG NGIPIN AT ANG MGA IMPLIKASYON NITO SA SOSYAL, EMOSYONAL, AT PISIKAL NA ASPETO NG BUHAY NG MGA PILING ESTUDYANTE SA CEU MAKATI GP[pic 1]Isang Panukalang Pangkolehiyong Tesis na Ihaharap saDepartamento ng DentistriPamantasang Centro Escolar – Makati[pic 2]Bilang Bahagi ng mga Kahilingan para sa AsignaturangFilipino 12[pic 3]ninaValentina Ives C. AsayasMa. Roncel Joy C. Camaclang*Mary Jo Beatrice D. LopezDenise Katherine R. ManinangAnna Katrina L. MarinCamille Angelica E. MilloraGelcie Aira A. NamoJanuary 6, 2015PAGTITIBAY         Bilang bahagi ng mga dapat ipasa para sa Asignaturang Filipino 12, ang Pangkolehiyong Tesis na pinamagatang "MGA SANHI NG PANINILAW NG NGIPIN AG ANG MGA IMPLIKASYON NITO SA SOSYAL, EMOSYONAL, AT PISIKAL NA ASPETO NG BUHAY NG MGA PILING ESTUDYANTE SA CEU MAKATI GP" ay naisagawa at natapos nang maayos sa takdang oras ng mga mananaliksik. Ito ay pinatibay ni Bb. Tagumpay Esguerra, na aming mahal na Propesor sa Filipino 12.         Ito ay aprubado ng guro sa Filipino 12 na may gradong _____    MGA MANANALIKSIK: Valentina Ives C. Asayas Ma. Roncel Joy C. Camaclang Mary Jo Beatrice D. Lopez Denise Katherine R. Maninang Anna Katrina L. Marin Camille Angelica Millora Gelcie Aira A. NamoPinagtitibay ni: Bb. Tagumapay A. Esguerra        Propesor, Filipino 12PAGHAHANDOG        Ang mga mananaliksik ay buong pusong inihahandog ang pag-aaral na ito sa Poong Maykapal na nagbigay ng lakas sa bawat mananaliksik, sa bawat dinig ng kanilang mga dasal upang matapos ang pananaliksik na ito;        Sa pamilya nina Valentina Ives C. Asayas, Ma. Roncel Joy C. Camaclang, Mary Jo Beatrice D. Lopez, Denise Katherine R. Maninang, Anna Katrina L. Marin, Camille Angelica Millora, Gelcie Aira A. Namo sa walang sawang pagbibigay ng suporta sa bawat pagsubok na hinarap;        Sa propesor nila na si Bb. Tagumpay Esguerra sa paggabay sa kanila sa bawat kamalian na nagawa nila habnag gumawa ng tesis; at        Sa mga susunod na henerasyon na nais ipagpatuloy o gumawa ng ganitong klaseng pag-aaral. Nawa’y magsilbi itong inspirasyon at maging gabay nila sa pagbuo ng kanilang pananaliksik.         Mga Mananaliksik:V.I.C.A.M.R.J.C.C.M.J.B.D.L.D.K.R.M.A.K.L.M.C.A.E.M.G.A.A.N.PASASALAMATAng mga mananaliksik ay taos pusong nagpapasalamat sa mga taong naging parte nito at tumulong hanggang sa huli upang maging matagumpay ang pananaliksik na ito.

Warning! This essay is not original. Get 100% unique essay within 45 seconds!

GET UNIQUE ESSAY

We can write your paper just for 11.99$

i want to copy...

This essay has been submitted by a student and contain not unique content

People also read